Ανέγερση Κατοικίας στην Καλλικράτεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ανέγερση δυόροφης κατοικίας στην Καλλικράτεια – Χαλκιδική ΕΡΓΑΣΙΕΣ -Οργάνωση και επίβλεψη των συνεργείων ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Εκσκαφή θεμελίων – Επίχωση θεμελίων. ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Μπετά καθαριότητας – Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού – Αποπεράτωση οικοδομικού σκελετού. ΜΟΝΩΣΕΙΣ Υγρομόνωση τοιχίων υπογείου. Θερμομόνωση υποστυλωμάτων και δοκών

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!